Kto je písmoznalec

Podľa platného zákona o znalcoch a tlmočíkoch  č.382/2004 Z.z.1) znalec, tlmočník alebo prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona./čl.I,par.2/

Získala vzdelanie v odbore, v ktorom chce vykonávať znaleckú činnosť a musí to byť osoba zapísaná v zozname znalcov, ktorý vedie MS SR.

Odbor písmoznalectvo, špecializácia ručné písmo/ identifikácia pisateľa/ je možné na Slovensku študovať jedine na Kriminalistickom a expertíznom ústave, prípadne aj u renomovaného znalca, ktorý prakticky zaučuje kandidáta do praxe, ktorá je v tomto konzervatívnom odbore absolútne prioritná.